DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 50 €

Všeobecné obchodné podmienky

OBSAH

I.       Objednávka tovaru, jej spracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy
II.      Spôsob platby
III.     Dodanie tovaru
IV.     Odstúpenie od zmluvy
V.      Reklamačné konanie
VI.     Osobné údaje a ich ochrana a záverečné ustanovenia
 

Článok I

Objednávka tovaru, jej spracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí. Na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 3. Predmetom kúpy je tovar, ktorý sa nachádza v online katalógu na webovom portáli www.dr24.sk, predovšetkým kozmetika a drogéria.
 4. Tovar, pri ktorom je predávajúcim iný subjekt ako United Fashion Group s. r. o. je v online katalógu riadne a viditeľne označený. Ide predovšetkým o internetový výdaj liekov špecifikovaných v ust. § 22 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, tj. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a/alebo zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 ods. 2 (b) zákona o liekoch, zdravotnícke potreby, a potravinové doplnky. Prostredníctvom internetového obchodu nemožno zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Predávajúcim je v tomto prípade LEDUM spol. s r.o., Lazovná 7/238, Banská Bystrica, 97401, IČO 36 635 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10160/S. United Fashion Group s. r. o. predávajúcemu poskytuje priestor na svojom webovom portáli, aby svoj tovar ponúkal a predával a zabezpečuje mu spracovanie objednávky, zákaznícky servis a sprostredkovanie platby a dodania tovaru klientovi. Zodpovednosť za splnenie všetkých legislatívnych podmienok k predaju uvedeného tovaru nesie tento predávajúci odlišný od United Fashion Group s. r. o. Na tento tovar sa primerane použijú nasledovné časti týchto VOP: II Spôsob platby, III Dodanie tovaru, IV Odstúpenie od zmluvy, V Reklamačné konanie, VI Osobné údaje a ich ochrana a záverečné ustanovenia. V ostatných oblastiach úpravy sa použijú Všeobecné obchodné podmienky LEDUM.
 5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do dátumu uvedeného v ponuke.
 6. V prípade, ak sa na dr24.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci online objednávku. Objednávka obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka,
  2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
  (ďalej spoločne len ako „objednávka“) .
 8. Ak kupujúci nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie údaje potrebné pre korektné spracovanie objednávky, t.j. meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
 9. Pred dokončením objednávky a jej odoslaním predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to ešte pred presmerovaním na platobnú bránu (ak si kupujúci zvolil okamžitú úhradu objednávky). Údaje uvedené v dokončenej a odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke (ďalej ako „e-mailová adresa kupujúceho“). Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 10. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Až po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho. Moment uzatvorenia kúpnej zmluvy je záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

 

Článok II

Spôsob platby

 

 1. Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
  2. PLATBA PREVODOM VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet uvedený vo faktúre, a to buď prostredníctvom prevodu platby na účet zadaným internetbankingom, prevodom zadaným v banke iným spôsobom alebo priamym vkladom na účet;
  3. PLATBA PLATOBNOU KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude kupujúci automaticky presmerovaný na stránku platobnej brány banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva kupujúci priamo na podstránke banky, predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.

 

Článok III

Dodanie tovaru

 

 1. O predpokladanom termíne dodania tovaru ku kupujúcemu bude kupujúci oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Ak si kupujúci nezvolil platbu pri dodaní tovaru, tovar nebude expedovaný skôr, ako dôjde k zaplateniu kúpnej ceny za tovar, spolu s cenou za dopravu, ak je táto kupujúcemu účtovaná. V prípade tovaru skladom je to termín dodania obvykle do 3 pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom, maximálne do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienok na strane kupujúceho (obvykle však 7 pracovných dní), a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.
 3. Tovar bude kupujúcemu doručovaný spôsobom, ktorý si pri objednávke kupujúci zvolí. Po odoslaní objednávky kupujúcim nie je možné zo strany kupujúceho meniť spôsob dodania tovaru bez dohody s predávajúcim.
 4. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je pred dodaním vopred informovaný o konkrétnom termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci. V prípade, ak si kupujúci dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak zo strany kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 50 EUR je účtovaná vo výške 2,99 EUR. Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke dr24.sk v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.
 7. Ak bude objednávka kupujúceho obsahovať tovar od viacerých predávajúcich, pre výpočet ceny dopravy je dôležitá celková suma objednávky.
 8. Pri preberaní tovaru bude doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.
 9. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH bude odoslaný na e-mailovú adresu. V prípade objednávky tovaru od viacerých predávajúcich budú kupujúcemu zaslané daňové doklady za každého predávajúceho. Dodací list však bude obsahovať všetok objednaný a dodaný tovar bez ohľadu na počet predávajúcich, od ktorých bol zakúpený.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 11. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti kupujúceho.
 12. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 13. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou predávajúceho, ktorá je poškodená alebo kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od dopravcu neprevziať a je povinný spísať s dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.
 14. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti kupujúceho.
 15. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a môže sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade, ak kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet kupujúceho, ak už bola zo strany kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.
 3. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, a aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese [email protected] spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Odporúčame však použiť Online formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak Kupujúcemu nevyhovuje online služba pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy), môže využiť aj štandardný formulár vo vytlačenej verzii, ktorý si môže stiahnúť TU.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy len sčasti, a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu 50 €, predávajúci kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru.
 5. Predávajúci vráti Kupujúcemu hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. V prípade zasielania odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho poštou, predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  Predávajúci po spracovaní odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho zašle na e-mailovú adresu kupujúceho písomné potvrdenie.
 7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 9. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy.
 10. Poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky). Ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, rozdiel ceny medzi najlacnejším spôsobom doručenia a uhradenou sumou za doručenie mu nebude vrátený. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
 11. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 12. Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 13. Ustanovenia tejto časti VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok V

Reklamačné konanie

 

 1. Predávajúci prijíma reklamácie:
  1. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese [email protected] (podmienkou je zaslanie tovaru poštou či jeho osobné doručenie na adresu uvedenú v písmene b) tohto bodu, pričom reklamácia sa považuje za doručenú až prevzatím tovaru predávajúcim);
  2. v písomnej forme na adrese United Fashion Group s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava-Nové Mesto, 83102;
  3. osobne v počas prevádzkovej doby prevádzky United Fashion Group s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava-Nové Mesto, 83102
 2. Kupujúcemu je odporučené vyplniť Online reklamačný formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje.
 3. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. Klient je povinný priložiť k reklamácii všetky doklady, ktoré má k dispozícii, preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, prípadne iné podklady dokumentujúce jeho tvrdenia.
 4. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 5. Faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 6. Reklamovať je možné len úplne zaplatený tovar zakúpený prostredníctvom portálu www.dr24.sk.
 7. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok United Fashion Group.
 8. Ak bol tovar, ktorý kupujúci reklamuje, zakúpený od iného predávajúceho ako je United Fashion Group s.r.o., reklamácia bude postúpená predávajúcemu. V tomto prípade podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje aj Reklamačný poriadok LEDUM.
 9. O výsledku konania a vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný elektronickým spôsobom ihneď po jej vybavení, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy kupujúci kompletnú reklamáciu uplatnil. V prípade elektronicky podanej reklamácie bude odpoveď na reklamáciu zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia odoslaná. V prípade, že bola reklamácia uplatnená písomnou formou alebo osobne, odpoveď bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol pri objednávke produktu/služby, ak nebolo s klientom vopred dohodnuté inak.
 10. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené E. V. VI. právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a kupujúci ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 5. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.
 11. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 12. Predávajúci môže kupujúceho po využití objednaných služieb osloviť so žiadosťou o hodnotenie týchto služieb za účelom získania prehľadu o spokojnosti s ich kvalitou a spôsobom poskytovania. Ak sa kupujúci rozhodne hodnotenie zaslať, toto hodnotenie nie je považované za podanie reklamácie.

 

Článok VI

Osobné údaje a ich ochrana a záverečné ustanovenia

 

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami odsúhlasenými kupujúcim v čase odoslania objednávky.