DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 40 €

Pravidlá súťaží na Facebook a Instagram stránke dr24.sk

1. USPORIADATEĽ


Usporiadateľom súťaže na Facebook stránke dr24.sk (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť United Fashion Group s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 146 032, prevádzkovateľ portálu www.dr24.sk (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len "Súťažný príspevok") na profile dr24.sk na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook.

2. TRVANIE SÚŤAŽE


Trvanie Súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook alebo v komentári pod súťažným príspevkom.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE


Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • ktorá má viac ako 18 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"
    • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4. PODMIENKY SÚŤAŽE


Do Súťaže sa používateľ zapojí podľa týchto Pravidiel a tiež podľa podmienok, ktoré budú stanovené v Súťažnom príspevku. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku. V prípade, že sa Účastník Súťaže stane podľa Pravidiel a podmienok Súťaže výhercom, má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej Súťaže, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia termínu Súťaže spolu taký počet výhercov, ako je uvedené v podmienkach Súťažného príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný účastník splnil tieto pravidlá a podmienky Súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje usporiadateľ náhradného výhercu. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

5. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE


Výhra bude oznámená vopred v súťažnom príspevku, alebo až po vyžrebovaní výhercu. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku. Výherca nie je povinný výhru prijať. Pokiaľ výherca výhru odmietne, do 48 hodín nebude reagovať na e-mail alebo FB či IG správu, komentár pod súťažným postom od usporiadateľa s oznámením o výhre alebo neuvedie pravdivé či úplné osobné údaje, jeho nárok na výhru zaniká a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať nového výhercu spomedzi ostatných účastníkov súťaže.


Výherca môže nárok na výhru previesť na tretiu osobu len so súhlasom tejto tretej osoby a Usporiadateľa. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA


V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania Súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo Súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť Pravidlá či podmienky Súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť Účastníkom Súťaže, ktorí sa Súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ďalej aj v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Účastníka Súťaže alebo inej osoby, ktorá mu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude Účastník Súťaže zo Súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného konania Účastníka Súťaže či inej osoby, ktorá mu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore s Pravidlami, podmienkami Súťaže či dobrými mravmi. Usporiadateľ tiež môže od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody, a to najmä v súvislosti s ukončením Súťaže, jej pozastavením či zmenou Pravidiel alebo podmienok Súťaže. Účasť v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť Pravidlá a podmienky Súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia, Pričom Účastník Súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

7. OSOBNÉ ÚDAJE


Účasťou v Súťaži je Účastník Súťaže oboznámený so Zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov.

8. DANE


Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA


V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel alebo podmienok Súťaže rozhoduje Usporiadateľ. V prípade potreby si Usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania Súťaže a po jej skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa Súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov.


Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.V Bratislave, 1.11.2020, United Fashion Group s.r.o.